�vod        Sortiment        Kontakt        Napi�te n�m

Našim záměrem je vyřešit V� probl�m, jak co nejkvalitn�ji za p�ijatelnou cenu obl�knout Va�i stavbu, nemovitost do nov�ho kab�tu, zajistit, aby se dovnit� nedostala vlhkost zespodu i shora. Nabarv�me cokoliv s p�ihl�dnut�m k nat�ran�mu povrchu a Va�im p�edstav�m. Navrhneme a realizujeme nejvhodn�j�� kombinaci stavebn� chemie, kter� o�et�� jakoukoliv plochu.
Napi�te n�m sv� po�adavky, r�di V�m poskytneme radu i �e�en�.

Pro Va�i informovanost jsme p�ipravili fotografie n�mi realizovan�ch zateplen� budov.
Je pro V�s p�ipraven �irok� sortiment stavebn� chemie, nejmodern�j�� ekologick� n�t�rov� hmoty na d�evo, kov, plast a beton, renova�n� materi�ly, hydroizola�n� prost�edky, interi�rov� a exteri�rov� barvy, om�tkov� materi�ly a �adu dal��ch.


Spolupracujeme s Stachema